Unsere Chargen

Senior: Severin Reiter v/o Ruby (4. v.l.)
Consenior 1: Alexander Wieland v/o Graf Eachtling (3. v.l.)
Consenior 2: Gabriel Stijepic v/o Braco (5. v.l.)
Fuxmajor: Christopher Triessnig v/o HUF (1. v.l.)
Schriftführer: Thomas Gefahrt v/o Struppi
Kassier: Stefan Gefahrt v/o Tim
Barwart 1: Lukas Seyffertitz v/o Seyffenstein (7. v.l.)
Barwart 2: Daniel Schneider v/o Dagobert (8. v.l.)

Deo et Amico - seit 1932

K.Ö.H.V. Rheno-Juvavia zu Salzburg