Unsere Chargen

Senior: Severin Reiter v/o Ruby (4. v.l.)
Consenior: Konstantin Mayrhofer v/o Alexa (3. v.l.)
Fuxmajor: Johannes Pürcher v/o Anaxagoras von Klazonemai (1. v.l.)
Schriftführer: Gabriel Stijepic v/o Braco (2. v.l.)
Kassier: Jakob Fanninger v/o Samson (5. v.l.)
Barwart 1: Benedikt Büger v/o Luxuskandl (6. v.l.)
Barwart 2: Lorenz Knoll (7. v.l.)

Deo et Amico - seit 1932

K.Ö.H.V. Rheno-Juvavia zu Salzburg